© 2017 / ЦПО - Пловдив

Деловодител                                   


Деловодство и архив


Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на служебните задължения.
Обработва входящата и изходяща кореспонденция.
Извършва дейности по съставяне и обработка на кореспонденция.
Прилага общи икономически знания и трудовоправни норми в областа на професията.
Изпълнява дейности по обработване на входящата кореспонденция в съответните деловодни книги и/или регисти.
Изпълнява дейности, свързани с писмени комуникации, работа  с компютър, офис техника и използва интернет.