© 2017 / ЦПО - Пловдив

Офис - секретар                


Административно обслужване


Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на служебните си задължения.
Обработва входящата кореспонденция.
Извършва дейности по съставяне и обработка на кореспонденция.
Организира и осъществява работни срещи и мероприятия по календарен план-график.
Подготвя и осъществява пътувания във и извън страната на прекив ръководител, придружаващи лица и други служители.
Изпълнява дейности с помоща на информационните и комуникационни средства.