© 2017 / ЦПО - Пловдив

Офис - манажер                   


Бизнес - администрация


Разбира собствената си роля в производството и осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията
Осъществява професионална комуникация на високо ниво и с различни средства
Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес
Знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти;
Организира и ръководи админитративната дейност на предприятието.
Осъществява комуникация на чужд език.
Подготвя информация по организирационното - административните въпроси..