© 2017 / ЦПО - Пловдив

Аниматор в туризма     


Туристическа анимация


Разбира собствената си роля в производството и осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията
Осъществява професионална комуникация на високо ниво и с различни средства
Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес
Организира туристическото обслужване.
Организира туристическата агенска дейност.
Информира и консултира клиентите във връзка с покупката и потреблението на туристически продукти и/или услуги.
Посредничи, резервира, продава и реализира туристически продукти и / или услуги.
Извършва плащания, води сметки, изготвя счетоводни документи и отчети.