© 2017 / ЦПО - Пловдив

Оператор на компютър                        


Текстообработване


Разбира собствената си роля в производството и осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията
Осъществява професионална комуникация на високо ниво и с различни средства
Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес
Знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти;
Организира работа в офиса.
Работи с класьора на задачите.
Умее да създава потребителски профили.
Следи и се грици за иправноста на компютъра.