© 2017 / ЦПО - Пловдив

Музикант - инстремунталист


Цигулка


Разбира собствената си роля в производството и осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията
Осъществява професионална комуникация на високо ниво и с различни средства
Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес
Знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти;
Анализира музика.
Ориентира се в стилистичните и жанровите промени в хода на историческото развитие на музиката.
Интепретира художествено (творчески) разнообразен ансамблов и солистичен репертоар.
Участва в подготовката на ученици и любители.
Подържа в изправност музикалния инструмент, с който работи, и се грижи за оптималния му функционален капацитет.
Разучава и интерпретира разнообразен репертуар за цигулка.