© 2017 / ЦПО - Пловдив

Сътрудник в марккетинговите дейности


Маркетингови проучвания


Разбира собствената си роля в производството и осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията
Осъществява професионална комуникация на високо ниво и с различни средства
Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес
Знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти;
Изпълнява дейности с помоща на информационните и комуникационни технически средства и умее да работи с офис техника.
Потготвя периодични, специални и текущи аналитични справки, отчети и презентации, необходима за провеждане на маркетингови проучвания.
Обслужва клиенти.
Осъществява комуникация с клиенти и колеги.