© 2017 / ЦПО - Пловдив

Художник - изящни изкуства


Илюстрация и оформление на книгата


Разбира собствената си роля в производството и осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията
Осъществява професионална комуникация на високо ниво и с различни средства
Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес
Знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти;
Познава епохите, направленията, теченията, стиловите особености, изразните средства и начините за използването им в художествените произведения от изобразителното изкуство и културата на различните епохи;
Избира подходящи инструменти и материали за работа;
Умее да проектира печатно произведение - обложка, корица, форзац, авантитул, титул, и оформяне на печатно тяло.