© 2017 / ЦПО - Пловдив

Музикален оформител      


Музикално оформление


Разбира собствената си роля в производството и осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията
Осъществява професионална комуникация на високо ниво и с различни средства
Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес
Знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти;
Извършва предварителна подготовка за музикално оформление.
Извършва музикално оформление в телевизионното производство.
Извършва музикално оформлвение на филм, заснет на филмовва лента.
Работи със звукозаписна и звуковъзпроизвеждаща техника.