© 2017 / ЦПО - Пловдив

Графичен дизайнер                        


Графичен дизайн


Разбира собствената си роля в производството и осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията
Осъществява професионална комуникация на високо ниво и с различни средства
Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес
Знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти;
Използва устройствата и програмите от дадена компютърна система.
Познава основите на графичния дизайн.
Създава дизайн на мултимедийни продукти.
Създава различни видове печатни и електронни публикации.
Създава рекламни материали.
Създава дизайн на интернет сайт.