© 2017 / ЦПО - Пловдив

Компютърна графика                          


Компютърна графика


Разбира собствената си роля в производството и осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията
Инсталира и настройва елементите на компютърната графика.
Обяснява действието и използва компютърната мрежа и интернет.
Различава основните видове компютърна графика: пикселна и векторн, дву - или триизмерна и техните възможности за приложение.
Композира рисунка по реални обекти, модели и др., и използва светлинатапри изобразяване на формата и разположението на предметите.
Изгражда сложна композиция.
Прилага зависимостта на отражениетона светлината от повърхноста.
Владее контрастите на цвета.
Обработва цифрови изображения.
Използва моделите на възприемане на цветовете.