© 2017 / ЦПО - Пловдив

Касиер                           


Каисер


Обслужва клиенти при завършване на парични операции.
Обслужва клиенти при обменни операции във финансови институции.
Обслужва парични операции в предприятие.
Участва в отчитане на движението на паричните средства в предприятието.
Изгготвя разчетно-платежни ведомости за заплати.
Съставя справки, свързани с възнаграждениеята на лица по трудови и извънтрудови правоотношения.
Изпълнява дейности с писмени комуникации, работа с компютър офис техникаи използва интернет.